Algemene voorwaarden

Wij houden van eerlijkheid en transparantie!

Artikel 1: Algemeen/ Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de “Algemene Voorwaarden”).

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Opdrachtgever: iedereen die met GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign.

een overeenkomst afsluit b) GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign: de handelsnaam van GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign gevestigd te Muntendam ( KVK 58670246). ß

1.3 In ale gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt dat in de meest brede betekenis van het woord bedoeld, dus ook via email, Whatsapp en andere communicatiemiddelen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign en Opdrachtgever.

2.2 Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.

2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.

2.4 De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen.

2.5 Mocht GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign derden inschakelen dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing.

2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign zijn vrijblijvend, tenzij en dan slechts voor zover door GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast waar dat nodig is, te bepalen door GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging. De Opdrachtgever is gerechtigd om, binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, hierop schriftelijk te reageren. Bij gebreke van een schriftelijke reactie van de zijde van Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn, zal de overeenkomst tussen Opdrachtgever en GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de opdrachtbevestiging Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

4.1 GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign zal zich inspannen om voor Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen.

4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign aangeeft dat deze nodig zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst, tijdig aan GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign worden gegeven. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign zijn verstrekt, heeft GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever te declareren.

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign de uitwerking van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst niet binnen 4 weken de nodige gegevens zoals (foto’s, teksten en eventuele andere stukken) geheel of slechts gedeeltelijk niet tijdig aan GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign zijn vertrekt, dan is GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign genoodzaakt om een bedrag van €75, – excl btw per uur aan de opdrachtgever te verrekenen. Het te verrekenen bedrag

zal cumulatief bij het bedrag die de opdrachtgever GROWTHDIGITAL en met GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign waren overeengekomen( zie offerte) in rekening worden gebracht. Deze boetebeding geldt ook indien GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign de uitvoering van de opdracht niet heeft kunnen uitvoeren door de nalatigheid van de opdrachtgever.

4.5 De aanleiding waarom GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign de gevraagde stukken binnen het tijdsbestek van 4 weken dient te ontvangen heeft te maken met dat GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign per opdracht 4 weken tijd daarvoor reserveert.

4.6 Nadat GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign de opdracht levert aan de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever een garantie van 4 weken waaronder in die 4 weken de opdrachtgever de opdracht dient te testen. Na 4 weken vervalt de garantie en zal elk gevraagde aanpassing aan de opdracht een bedrag van €75,- excl. btw. per uur in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.

4.7 GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign begint aan de opdracht pas wanneer de opdrachtgever de helft van het overeengekomen bedrag is overgemaakt op de rekening van GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign.

4.8 De uitvoering van de opdracht wordt in werking gezet vanaf het moment dat de opdrachtgever en GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign tot een akkoord zijn gekomen.

Artikel 5: Extra werkzaamheden

5.1 GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen.

5.2 GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6: De Opdracht

6.1 Indien GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign verwacht een termijn gesteld in een offerte of overeenkomst niet te zullen halen, zal GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Analyserapporten

7.1 Analyserapporten worden door GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign opgesteld conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels.

7.3 De in de analyserapporten van GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.

Artikel 8: Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst

8.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de Opdrachtgever eenzijdig doorvoert neemt GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign geen verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.

8.2 Ondanks het bovenstaande in artikel 8.1, heeft GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign het recht om, in het belang van de dienstverlening de advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.

8.3 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.5 Indien een vast bedrag is afgesproken zal GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8.6 In afwijking van lid 4 zal GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen faciliteiten en apparatuur en de gevolgen die daaruit voortvloeien.

9.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de door hem gemaakte communicatiekosten.

9.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign aangeleverde gegevens.

9.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign zijn toegezonden.

9.5 Door GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign ten behoeve van Opdrachtgever GROWTHDIGITAL en gestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

9.6 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

9.7 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

10.2 GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever of klant van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

10.3 De (persoons)gegevens die aan GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld op een wijze als is voorgeschreven in de wet persoonsregistraties. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 11: Exclusiviteit en NonConcurrentie

11.1 Opdrachtgever verleent aan GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusief recht de opdracht te vervullen.

11.2 Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van Twee (2) jaar na het eindigen daaraan, niet toegestaan om een werknemer van GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign, tenzij GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend.

11.3 Voor iedere inbreuk op de in artikel 11.2 opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000, per overtreding dan wel EUR 1.000, per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign zowel in als buiten rechte te handhaven waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 12: Intellectuele rechten

12.1 Alle door GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign verstrekte stukken, van welke aard dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen, het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvuldiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign.12.2 GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

12.4 Indien GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt van rechten van derden wordt opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten bij GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign, dan wel de derde partij.

12.5 Alle door GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign totdat cliënt alle verplichtingen uit de met GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.6 Door GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign geleverde zaken, die ingevolge artikel 12.5 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Cliënt is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12.7 Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign veilig te stellen.

12.8 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is cliënt verplicht om GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 13: Contractduur en opzegging

13.1 De overeenkomst/contract wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging en anders voor onbepaalde tijd.

13.2 Voor opzegging van de overeenkomst voor zoekmachine optimalisatie of Google Adwords dient het contract minimaal een maand (30 dagen) voor het einde van het overeengekomen contract van tevoren schriftelijk/email worden opgezegd. Indien dat niet wordt gedaan, zal het contract met het aantal maanden wat eerder is overeengekomen worden verlengd.

13.3 GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: (a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd;

(b)Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 14: Honorarium

14.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

14.3 Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks vooraf in rekening worden gebracht. GROWTHDIGITAL Online Marketing en Webdesign heeft het recht haar kosten aan te passen op grond van externe omstandigheden.